Privacy en voorwaarden

SQUADRAT Advocaten, gevestigd te BE-9000 GENT, aan de Martelaarslaan 402, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • via post op het adres: BE-9000 GENT, aan de Martelaarslaan 402;
  • via fax op het nummer: +32 (0)9/269.70.71;
  • via e-mail op het adres: info@squadrat.be;
  • via telefoon op het nummer: +32 (0)9/269.70.70 (centraal nummer).

Persoonsgegevens die wij verwerken

SQUADRAT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@squadrat.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SQUADRAT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

SQUADRAT neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Onder geautomatiseerde besluitvorming wordt begrepen het nemen van besluiten door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SQUADRAT) tussenkomt.  SQUADRAT gebruikt geen zulke computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SQUADRAT bewaart uw persoonsgegevens niet op de website.  Als u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief, dan staat u wel in een lijst. U kunt zich echter te allen tijde uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

SQUADRAT verstrekt aan derden uitsluitend persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SQUADRAT gebruikt alleen technische en functionele cookies.  En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SQUADRAT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@squadrat.be.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (RRN) zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar alleszins binnen vier weken, op uw verzoek.  SQUADRAT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).  Dat kan via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SQUADRAT neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@squadrat.be