Voorwaarden

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van SQUADRAT, vermeld op de website onder de rubriek TEAM.

De advocaten van SQUADRAT zijn advocaat in BELGIË, en zijn ingeschreven aan de balie van GENT.

Het kantoor van de advocaten van SQUADRAT is gevestigd te BE-9000 GENT, aan de Martelaarslaan 402.

De advocaten van SQUADRAT oefenen het beroep van advocaat als volgt uit:

 • Onder de vorm van een vennootschap:

  • Mr. Luc STOLLE – ADVOCATENKANTOOR LUC STOLLE BV (ondernemingsnummer 0480.231.063);

  • Mr. Didier BAECKE – DIDIER J.L. BAECKE ADVOCATENKANTOOR BV (ondernemingsnummer 0841.342.465);

  • Mr. Charlotte BISSCHOP - CB-LAW BV (ondernemingsnummer 0714.980.763).

  In persoonlijke naam:

  • Mr. Dakotha VAN NUFFEL (ondernemingsnummer 0773.804.434);

Per e-mail kunt u de advocaten van SQUADRAT bereiken via het e-mailadres voornaam.achternaam@squadrat.be, of ondergeschikt via het algemeen e-mailadres info@squadrat.be.

Alle advocaten van SQUADRAT zijn individueel voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd via de ORDE VAN VLAAMSE BALIES bij de NV AMLIN EUROPE (hoofdverzekeraar), met maatschappelijke zetel te NL-1181LD AMSTELVEEN, Van Heuven Goedhartlaan 939 en Belgische bijkantoren (ondernemingsnummer 0416.056.358) te BE-2018 ANTWERPEN, De Keyserlei 5 en BE-1210 SINT-JOOST-TEN-NODE, Koning Albert II-laan 9.

De polis die voormelde individuele beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde uitvoert vanuit zijn in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten, onder meer – maar niet uitsluitend – de eisen die tegen de verzekerde worden ingesteld in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kunt bij de advocaten van SQUADRAT terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies en bijstand bij zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke procedures en onderhandelingen.

Een overzicht van de specialisatie en voorkeurmateries van de advocaten van SQUADRAT vindt u terug op de website onder de rubriek EXPERTISES.

Volgende advocaten van SQUADRAT hanteren tevens individuele algemene voorwaarden en bepalingen: Mr. Didier BAECKE (klik hier)

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, dient u zich te richten tot de individuele advocaat van SQUADRAT aan wie u uw dossier heeft toevertrouwd. Deze contactgegevens vindt u terug op de website onder de rubriek TEAM bij het profiel van de individuele advocaat. Het kantoor zelf is als volgt bereikbaar:

 • via post op het adres: BE-9000 GENT, aan de Martelaarslaan 402;
 • via fax op het nummer: +32 (0)9/269.70.71;
 • via e-mail op het adres: info@squadrat.be
 • of via telefoon op het nummer: +32 (0)9/269.70.70 (centraal nummer).

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De advocaten van SQUADRAT zijn onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks bij SQUADRAT een grief worden ingediend of informatie verkregen. De contactgegevens daarvan vindt u hierboven terug.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XVI WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie, KMO en middenstand.

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd te BE-1000 BRUSSEL, aan de Staatsbladsstraat 8.

In geval van betwisting van ereloon- en kostenstaten bestaat de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te GENT.  U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling via www.balie-gent.be.